Algemene voorwaarden Budlr

(Versie: 15 december 2022)

 

TOEPASSELIJKHEID

Lees deze Algemene voorwaarden (‘Voorwaarden’) zorgvuldig door, voordat u akkoord gaat met het gebruik van de website mijnintake.nl (‘Website’) en onze diensten die toegankelijk zijn via de Website (“mijnintake.nl”) beheerd door Budlr bv. (“ Budlr “,” wij “,” we “of” onze”). De acceptatie van deze voorwaarden vormt een wettige overeenkomst tussen u en Budlr b.v..

Uw toegang tot en gebruik van onze diensten is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang willen hebben tot onze diensten of deze willen gebruiken.

DOOR ONZE DIENSTEN TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN, BENT U GEBONDEN AAN DEZE VOORWAARDEN. INDIEN U HET NIET EENS BENT MET EEN ONDERDEEL VAN DEZE VOORWAARDEN, HEEFT U GEEN TOESTEMMING TOT HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN.

ACCOUNTS

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, garandeert u dat u ouder bent dan 18 jaar en dat de informatie die u ons verstrekt te allen tijde nauwkeurig, volledig en actueel is.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw account en het bijbehorende wachtwoord, inclusief de toegang tot uw computer en / of account. U stemt ermee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten of acties die plaatsvinden onder uw account en / of wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij onze diensten wordt gebruikt of bij diensten van door ons gebruikte derden.

U stelt ons onmiddellijk op de hoogte als u een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account constateert. U stemt er ook mee in dat u aan het einde van elke sessie uw account verlaat (uitlogt).

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken onze diensten te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze diensten kunnen links bevatten naar websites van derden of dienstens die geen eigendom zijn van of worden beheerd door Budlr. We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacy beleid of de praktijken van websites of dienstens van derden. We bieden geen garantie voor het aanbod van deze entiteiten of hun websites.

U erkent en gaat ermee akkoord dat Budlr niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten van derden. We raden u ten zeerste aan de algemene voorwaarden en het privacy beleid te lezen van websites of dienstens van derden die u bezoekt.

BETALING, RESTITUTIES EN WIJZIGINGEN

Organisaties met een klein volume (ca. minder dan 20 dossiers per jaar) kunnen gebruik van bundels. Hierbij worden er vooraf een aantal credits (bundel) gekocht. Na betaling van een bundel intakes blijft die prijs voor dat pakket gehandhaafd. Bij aanschaf van een volgend pakket of bundel intakes geldt het nieuwe tarief. Betaling voor de bundel zal worden gedaan met vooruitbetaling. Hiervoor stuurt Budlr de accounthouder een digitale factuur. Als u geen betaling uitvoert of de incasso wordt geweigerd of geretourneerd, kunt u de toegang tot (bepaalde functies van) Onze diensten of delen van de Website verliezen.

Er worden geen terugbetalingen of tegoeden uitgegeven voor delen van bundels die niet worden gebruikt. Ook in geval van upgrades of downgrades tijdens lopende periodes vinden geen verrekeningen plaats, inclusief, maar niet beperkt tot, gevallen waarin de gebruiker wordt verwijderd.

Organisaties met een groter volume krijgen een licentieovereenkomst. Hiervoor gelden aparte (prijs)afspraken die in een separate overeenkomst worden vastgelegd. Overige voorwaarden uit deze overeenkomst blijven onverminderd van kracht. In geval voorwaarden met elkaar strijden, prevaleren de voorwaarden uit de licentieovereenkomst.

BEËINDIGING

We kunnen uw account beëindigen of opschorten en de toegang tot de Onze diensten onmiddellijk blokkeren als u onze voorwaarden niet naleeft of op een andere manier ons benadeeld in welke zin dan ook. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van onze diensten. Alle bepalingen van deze Voorwaarden die naar hun aard de beëindiging moeten overleven, blijven van kracht na de beëindiging, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bepalingen inzake eigendom, vrijwaring van garantie, schadeloosstelling en aansprakelijkheidsbeperkingen.

VERWIJDEREN DOSSIERS

We behouden het recht om dossiers te verwijderen na beëindiging van uw account. Wij zullen geen dossiers verwijderen voordat u daarvan bent verwittigt en voldoende gelegenheid heeft gekregen om de dossiers zelf te verwijderen en de gegevens uit de dossiers elders op te slaan.

SOCIAL MEDIA

U mag linken naar onze startpagina, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en onze reputatie niet schaadt of er geen voordeel uit haalt, maar u mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie of goedkeuring van onze kant suggereert, tenzij u daarvoor onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft verkregen.

FEEDBACK

Als gebruiker wordt u door ons uitgenodigd suggesties, opmerkingen, verbeteringen, informatie, ideeën of andere feedback of gerelateerd materiaal aan Budlr te verstrekken gezamenlijk ‘Feedback’ genoemd. Budlr zal vertrouwelijk omgaan met deze feedback.

REVIEWS

Als u beoordelingen plaatst voor Budlr of functies of add-ons, moet u: (i) voldoen aan de dan geldende Voorwaarden van Budlr; (ii) geen valse of misleidende verklaring afleggen; (iii) ervoor zorgen dat uw beoordeling een eerlijke, te goeder trouwbeoordeling is; en (iv) eventuele banden met de uitgever of belangenverstrengeling bekendmaken (bijvoorbeeld als u een concurrent bent). We claimen geen eigendom van de inhoud van recensies of opmerkingen die u plaatst. U gaat er echter mee akkoord dat deze reviews door ons mogen worden hergebruikt net als de “Feedback” die we van u ontvangen. We mogen de inhoud ervan gebruiken en publiceren in andere werken in elk formaat of medium.

VRIJWARING

U stemt ermee in dat Budlr en zijn licentienemer(s) en licentiegevers en hun werknemers, aannemers, agenten, functionarissen en directeuren te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle claims, schadevergoedingen, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden, en kosten (inclusief maar niet beperkt tot honoraria van advocaten), die voortvloeien uit (a) uw gebruik en toegang tot Onze diensten, door u of een persoon die uw account en wachtwoord gebruikt, of (b) die voortvloeien uit een schending van deze Voorwaarden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

In geen geval zal Budlr, of haar directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade als gevolg van uw toegang tot of gebruik van Onze diensten, daaronder ook begrepen enige indirecte schade als gevolg van onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van Onze diensten.

Budlr hanteert beveiligingsprotocollen voor het bewaren , vernietigen en beveiligen van bestanden en behandelt persoonsgegevens conform alle privacy regelgeving, zoals nader omschreven in onze privacy verklaring. Als bevoegd gebruiker blijft u zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van de informatie van uw klanten. U bent verantwoordelijk voor alle klantinformatie die u aan ons verstrekt en dient discretie te gebruiken bij het opslaan daarvan. Budlr aanvaardt geen aansprakelijkheid voor klantinformatie die u verstrekt aan derden tijdens gebruik van onze diensten. Daaronder vallen o.a. gevoelige persoonlijke en / of financiële informatie zoals sofinummers, belastingaangiften, geboortedata, adressen, creditcard- en bankrekeningnummers of andere klantinformatie.

GARANTIEDISCLAIMER

Het gebruik van Onze diensten is voor eigen risico, dat houdt in dat onze diensten en de inhoud van de informatie die daarmee wordt gegenereerd en verzameld, worden geleverd zonder enige vorm van garantie, ongeacht het doel dat ermee wordt gediend of ermee zou moeten worden gediend.
Het verkrijgen van materialen door middel van het gebruik van Onze diensten gebeurt naar eigen goeddunken en op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens die het gevolg is van het downloaden van inhoud, materialen, informatie of software.

DIVERSEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat Budlr externe leveranciers en hostingpartners mag gebruiken om Onze diensten uit te voeren. Budlr kan de mogelijkheid bieden om onze diensten te integreren met applicaties van derden, die naar eigen keuze en op eigen risico kunnen worden gebruikt. U stemt ermee in dat Budlr niet aansprakelijk is voor het gebruik van onze diensten die zijn geïntegreerd in applicaties van derden.

U erkent het risico dat informatie en de Inhoud die elektronisch is opgeslagen en verzonden via Onze diensten kan worden onderschept door derden. U stemt ermee in dat risico te aanvaarden en stelt Budlr niet aansprakelijk voor verlies, schade of letsel als gevolg van het onderscheppen van informatie. De inhoud wordt veilig en versleuteld opgeslagen.

Onze diensten zijn goed toegankelijk, mits gebruik gemaakt wordt van een de meest gebruikte moderne browsers zoals Internet Edge, Firefox of Google Chrome. Bovendien is een stabiele verbinding met internet vereist. Onze diensten worden mogelijk beperkt in andere webbrowsers en oudere versies, maar de volledige functionaliteit van onze diensten zijn alleen beschikbaar in de hierboven aanbevolen browsers en Onze diensten kunnen bugs vertonen in oudere versies of andere webbrowsers.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

WIJZIGINGEN

We behouden ons het recht voor om eenzijdig deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. In het geval van wezenlijke wijzigingen in de Overeenkomst, zullen wij gebruikers per e-mail of op een andere redelijke manier op de hoogte brengen van deze wijzigingen voorafgaand aan hun inwerkingtreding.

Door Onze diensten te blijven gebruiken nadat eventuele herzieningen van kracht zijn geworden, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, bent u niet langer gemachtigd om Onze diensten te gebruiken.

Vragen

Als u vragen hebt over deze voorwaarden, kunt u mailen naar Info@budlr.nl

Vraag? Bel 085 - 06 06 876 of stuur ons een bericht.

Not readable? Change text. captcha txt